Vergroot contrast

Recht op rectificatie

Mensen hebben het recht om rectificatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Iemand kan om rectificatie vragen als zijn persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Reikwijdte rectificatierecht

Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen.

Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

Wetgeving

Het recht op rectificatie is geregeld in artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bekijk binnen het onderwerp Recht op rectificatie

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht op rectificatie

 • Hoe kan ik rectificatie van mijn persoonsgegevens vragen?

  Als u rectificatie van uw gegevens wilt, moet u aangeven welke wijzigingen u wenst. U kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail, om rectificatie vragen. Bij overheidsorganisaties is dat zelfs verplicht.

  Weigert een organisatie namelijk uw rectificatieverzoek en wilt u naar de rechter? Dan moet u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief rectificatie van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Ouder dan 16 jaar

  U kunt alleen een rectificatieverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld.

  Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

 • Hoe kan een organisatie voldoen aan mijn rectificatieverzoek?

  Een organisatie is verplicht binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op uw rectificatieverzoek. Besluit de organisatie uw gegevens te corrigeren, dan moet dit zo snel mogelijk gebeuren.

  Is het technisch gezien niet mogelijk om gegevens te verbeteren? Bijvoorbeeld doordat deze zijn opgeslagen op een cd-rom? Dan kan de organisatie een bestand met aanvullingen en verbeteringen aanleggen.

  Andere organisaties informeren

  Heeft de organisatie in het voorafgaande jaar uw (onjuiste) gegevens aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie ook zo snel mogelijk deze andere organisaties van de wijzigingen op de hoogte stellen.

  Maar dit hoeft niet als het onmogelijk is om die organisaties op te sporen. Bijvoorbeeld als de organisatie niet meer beschikt over de daarvoor benodigde informatie.

  Het hoeft ook niet als het een onevenredige inspanning zou zijn. Bijvoorbeeld als uw naam verkeerd gespeld staat in een landelijk verspreid telefoonboek. U kunt dan niet van de uitgever hiervan verlangen om iedereen die het telefoonboek heeft ontvangen van de wijziging op de hoogte stellen.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw rectificatieverzoek in behandeling neemt, kan deze controleren of u daadwerkelijk degene bent die u zegt te zijn. De organisatie kan u daartoe vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

  Geeft de organisatie aan dat  een kopie noodzakelijk is? Dan kunt u het beste hierop uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. 

 • Kan ik rectificatie vragen van de persoonsgegevens van mijn kind?

  Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht om rectificatie te vragen.

  De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

  Aantonen gezag

  Twijfelt een organisatie bij uw rectificatieverzoek of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft? Dan kan de organisatie u vragen het gezag aan te tonen.

  Dit kunt u doen door een recent afschrift van de geboorteakte te overleggen, in combinatie met een recent uittreksel uit het gezagsregister. Hieruit blijkt wie de moeder van het kind is en of (en zo ja, door wie) het kind erkend is.

  Staat in het gezagsregister geen aantekening? Dan is er geen wijziging opgetreden in de situatie zoals die is vermeld in de geboorteakte.

 • Kan ik rectificatie vragen van mijn persoonsgegevens in openbare registers?

  Komen uw persoonsgegevens voor in een bij wet opengesteld openbaar register, zoals het Kadaster of het Handelsregister (van de Kamer van Koophandel)? Dan kunt u geen gebruik maken van uw rectificatierecht op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Bij zo’n openbaar register zijn er namelijk in de betreffende wetgeving bepalingen opgenomen over correctie van gegevens. U kunt aan de houder van het register vragen hoe u om rectificatie van uw gegevens verzoekt.

  Klacht

  Heeft u een klacht over het Kadaster of het Handelsregister? Leg uw klacht eerst voor aan de betreffende organisatie. Komt u er met deze organisatie niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn rectificatierecht?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar deze organisatie. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.