Vergroot contrast

Privacystatement FG-register

Verantwoordelijke

De Autoriteit Persoonsgegevens is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Autoriteit Persoonsgegevens is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in een intern FG register bij welke FG’s er zijn aangemeld. Daarbij registreert de Autoriteit Persoonsgegevens de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de Functionaris Gegevensbescherming om contact te kunnen opnemen, bijvoorbeeld als er vragen zijn over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie waardoor de FG is aangesteld.

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG jo. Artikel 55 en 57 AVG). De AP heeft als toezichthouder op de AVG een publiekrechtelijke taak om deze gegevens te verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens plaats via een beveiligde verbinding. Slechts een beperkt aantal medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft toegang tot het FG register.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart uw gegevens in het FG register zolang u bent aangemeld als FG. Uw gegevens worden onverwijld uit het register verwijderd nadat aan de AP bekend wordt gemaakt dat u bij de betreffende organisatie niet langer als FG fungeert. De formulieren waarin om wijziging of verwijdering uit het register wordt verzocht worden na drie maanden verwijderd.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

De AP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de AP en om die reden ook voor verwerkingen in het kader van het FG register.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Autoriteit Persoonsgegevens van u verwerkt, dan kunt u een verzoek doen om afschrift via het e-mailadres voor FG’s. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven via het webformulier waarmee ook uw aanmelding is gedaan.